Διοίκηση επιχειρησιακής

επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Διοίκηση επιχειρησιακής επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Όταν η Επιχειρησιακή Επικοινωνία (Business Communication) συνδέεται με 
το «λόγο ύπαρξής της», το Στρατηγικό Marketing και με την πιο σύγχρονη
 διάσταση της,  το λεγόμενο Ψηφιακό
Marketing (Digital Marketing) ως ένα
 ενιαίο αλληλοεπηρεαζόμενο σύνολο!

Αυτό αποτελεί και την πιο δημιουργική συνύπαρξη του παραδοσιακού
Marketing με τη σύγχρονη τεχνολογία!